1. Voorwoord

Dit Privacybeleid presenteert op transparante wijze het gebruik dat wordt gemaakt van de persoonsgegevens van de betrokkenen (hierna de 'Gebruikers') en die door de onderneming Auriseo (hierna de 'Onderneming') voor informatieve doeleinden worden verzameld op de site https://www.audilo.nl (hierna de 'Site').

Auriseo handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van gegevens van persoonlijke aards en de vrije circulatie van deze gegevens en de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatie, bestanden en vrijheden.

Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop Auriseo de persoonsgegevens van Gebruikers van de Site verzamelt, gebruikt, beschermt, bewaart en/of verwijdert (de 'Bewerkingen'). Er wordt ook informatie verstrekt over de te volgen procedure om contact met ons op te nemen indien u uw rechten wilt uitoefenen uit hoofde van de geldende regelgeving.

2. Wie is de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens ?

De door de Gebruiker in het kader van zijn gebruik van de Site verstrekt informatie (onder andere het aanmaken en updaten van een klantaccount, het kopen van een op de site verkocht product, inschrijving voor ontvangst van de nieuwsbrief) wordt verwerkt door de onderneming AURISEO, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 62.658,90, ingeschreven bij de kamer van koophandel van Parijs onder nummer 508.151.511, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 1134 chemin du Bartassec, F-46000 Cahors. De onderneming handelt onder de handelsnaam 'Audilo'.

Uit dien hoofde is Auriseo verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt voor welk doel en hoe uw persoonsgegevens gebruikt zullen worden (de 'doeleinden' van de verwerking van persoonsgegevens).

Een bepaald aantal verwerking van gegevens van persoonlijke aard wordt door Auriseo uitgevoerd in het kader van het gebruik van de Site door de gebruiker (zie hieronder).

3. Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden van verwerking :

  • Het aanmaken en beheer van de klantaccount - Auriseo heeft informatie over u nodig voor het aanmaken en beheer van uw klantaccount, waardoor uw aankopen op de site audilo.com vereenvoudigd worden. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van precontractuele maatregelen en de contractuele relatie.

  • De bestellingen en de klantrelatie beheren - Auriseo heeft informatie over u nodig om uw bestellingen en het vervolg hierop te beheren (bijvoorbeeld aankoop van een product, betaling, levering, facturatie, opvolging van de klantrelatie). De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van de contractuele relatie tussen partijen.

  • Commerciële prospectie uitvoeren - Auriseo kan de op de site verzamelde informatie gebruiken om u reclame en informatie te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is de instemming van de gebruiker of het legitieme belang van Auriseo om op elektronische of schriftelijke wijze commerciële prospectie uit te voeren.

  • Een enquête of wedstrijd organiseren - Auriseo kan informatie verzamelen om wedstrijden of enquêtes te organiseren, en de prijsuitreiking aan de winnaars te organiseren, het gebruik van de Site te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is de instelling van de persoon of het legitieme beland van Auriseo om enquêtes te houden voor onderzoeksdoeleinden en verbetering van de gepresenteerde diensten.

  • Uw gegevens verstrekken aan handelspartners - Auriseo kan, uitsluitend met uw instemming, uw gegevens verstrekken aan een selectie handelspartners zodat deze u informatie en reclame kunnen sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is de instemming van de persoon.

  • Het opstellen van statistieken en verbetering van de site - Auriseo kan de verzamelde gegevens gebruiken om de activiteit van de site te analyseren en de door ons aangeboden diensten te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is het legitieme belang van Auriseo om zijn dienstverlening te verbeteren.

4. Welke gegevens verzamelen wij van u ?

Auriseo verzamelt de volgende gegevens van u: aanhef, naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, betalingsinformatie, IP-adres, verbindingsgegevens en browsegegevens.

Deze gegevens worden op verschillende momenten op de Site verzameld:

- aanmaken van een klantaccount,
- wijziging van uw informatie in uw klantaccount,
- aankoop van een product op de site,
- inschrijving op de nieuwsbrief,
- deelname aan een enquête of wedstrijd.

Als het een facultatief gegeven betreft, wordt de aanduiding 'optioneel' naast het in te vullen veld weergegeven. Als het een verplicht gegeven betreft, moet u dit gegeven verstrekken. Als u dit niet doet, kan Auriseo de verwerking niet uitvoeren (de bestelling valideren of u inschrijven voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld).

Auriseo kan bepaalde gevoelige gegevens verzamelen (waaronder gegevens met betrekking tot uw gezondheid) die door de gebruiker verstrekt kunnen worden (bijvoorbeeld via het contactformulier). In dit geval stemt de Gebruiker er nadrukkelijk mee in dat deze persoonsgegevens verwerkt zullen worden. In deze veronderstelling kan de Gebruiker zijn instemming te allen tijde intrekken door de afdeling vermeld in artikel 11 hierom te verzoeken. Let op, indien u uw instemming intrekt heeft dit geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking uitgevoerd op basis van uw instemming, voordat u deze introk.

5. Voor wie zijn de verzamelde gegevens bedoeld ?

5.1. De gegevens die worden verzameld op de site Audilo.nl zijn bedoeld voor interne afdelingen

5.2. Audilo kan deze gegevens delen met de onderneming van de Sonova-groep [link] voor doeleinden die in overeenstemming zijn dit privacybeleid. Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de toegang tot de persoonsgegevens te beperken tot personeelsleden die hieraan een legitieme behoefte hebben en met een contractueel verbod om persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

5.3. De gegevens kunnen aan de volgende onderaannemers worden verstrekt:

- de onderneming OVH, de host van de website;

- de onderneming LYRA NETWORK (PAYZEN), dienstverlener voor online betaling, voor levering van de online betaling van de productbestelling.

Deze onderaannemers hebben onbeperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker en zijn verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende bescherming van gegevens van persoonlijke aard.

Auriseo verzekert zich ervan dat zijn onderaannemers deze gegevens op een beveiligde manier verwerken.

5.4. Auriseo kan ook gegevens delen met derden, zoals handelspartners, op voorwaarde dat u nadrukkelijk hebt ingestemd met een dergelijke overdracht van uw gegevens, zodat deze partners u informatie en/of reclame kunnen sturen. Op verzoek is een lijst van onze huidige partners verkrijgbaar.

5.5. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen uw persoonsgegevens ook worden vertrekt aan erkende administratieve en juridische autoriteiten, uitsluitend op juridische vordering.

6. Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie.

Wij dragen uw gegevens niet over buiten de Europese Unie.

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Auriseo bewaart uw gegevens slechts gedurende de benodigde periode voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld zijn en voor zover door de toepasselijke wetten toegestaan.

Deze bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde van de verwerking. Voor meer informatie over deze bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen op privacy@sonova.com

Auriseo zal uw gegevens van zijn systemen verwijderen wanneer het gebruik ervan niet meer noodzakelijk is voor hert doeleinde van de verwerking ervan en/of zal maatregelen nemen om deze gegevens anoniem te maken zodat u niet meer op basis van uw gegevens geïdentificeerd kan worden.

8. Uw rechten op uw gegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

De gebruiker beschikt over de volgende rechten betreffende zijn gegevens:

- Recht van toegang, dat onder andere overeenkomt met uw recht om een kopie te ontvangen van de
informatie van persoonlijke aard die Auriseo over u bezit.

- Het recht van overdracht van uw gegevens, wat overeenkomt met het recht om de u betreffende gegevens
die wij bezitten te ontvangen in een gestructureerde, bruikbare elektronische vorm en
deze te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor verwerking. De gebruikers kan zijn recht van
overdraagbaarheid van zijn gegevens uitoefenen via het tabblad 'MIJN PERSOONSGEGEVENS' in zijn
klantaccount. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens die in het bezit zijn van Auriseo
op een elektronische drager te downloaden.

- Het recht van correctie dat overeenkomt met uw recht om de onvolledige of onjuiste gegevens van persoonlijke aard te laten corrigeren. U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens in uw klantaccount wijzigen door u aan te melden op uw account.

- Het recht om te verzoeken om wissen van uw gegevens komt overeen met het recht om verwijdering van de verwerkte informatie van persoonlijke aard te vragen, wat zal worden uitgevoerd onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen tot bewaring.

- Het recht van beperking is het recht om de verwerking van uw informatie van persoonlijke aard te beperken als u de juistheid of de wettelijkheid van de verwerking van uw gegevens betwist.

- Het recht van bezwaar komt overeen met het recht om bezwaar te maken, om redenen die met uw
specifieke situatie te maken hebben, tegen de verwerking van uw gegevens door Auriseo. Wij respecteren uw verzoek, behalve als wij een legitieme reden hebben uit hoofde van de toepasselijke regelgeving.

- Het recht om uw instemming te allen tijde in te trekken, als de verzamelde gegevens zijn verzameld op basis van uw instemming. De Gebruikers is geïnformeerd dat hij, indien hij zijn instemming intrekt voor een specifieke verwerking van zijn persoonsgegevens (onder voorbehoud van de wettelijke contractuele beperkingen en een redelijke opzegtermijn), de dienst waarvoor zijn instemming is gevraagd, niet meer geleverd zal worden.

- Het recht om richtlijnen te bepalen betreffende het bewaren, wissen en verstrekken van uw gegevens van persoonlijke aard in geval van uw overlijden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 40-1 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatie, bestanden en vrijheden.

Bovendien, indien de gebruiker geen commerciële informatie meer wil ontvangen van Auriseo, kan hij zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de link voor uitschrijving die in elke ontvangen e-mail is opgenomen.
 
De Gebruiker kan al zijn andere rechten uitoefenen, met bewijs van zijn identiteit, per:
- e-mail aan het adres: privacy@sonova.com, of
- schrijven gericht aan: AURISEO, 8 passage des deux soeurs, F-75009 Parijs

Auriseo zal de Gebruiker binnen een maximale termijn van een maand na zijn verzoek om het uitoefenen van een recht antwoorden, met een antwoord of om hem te informeren dat Auriseo hiervoor een langere periode nodig heeft. Auriseo hoeft het door de Gebruiker geformuleerde verzoek niet in te willigen indien dit duidelijk ongefundeerd of overdreven is.

In alle gevallen is de Gebruiker geïnformeerd over zijn recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, de competente controleorganisatie die belast is met gegevensbescherming.

9. Veiligheid van de gegevens

Auriseo neemt organisatorische en technische maatregelen in verband met gegevensbescherming om de persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeautoriseerde toegang.

10. Persoonsgegevens van minderjarigen

De inschrijving op de Site is voorbehouden aan personen van 16 jaar en ouder. Auriseo heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen jonger dan 16 jaar. Dientengevolge, als u jonger bent dan 16, moet u toestemming vragen aan uw ouders of verantwoordelijken voordat u ons inlichtingen verstrekt via de Site. Zonder deze instemming mogen minderjarige gebruikers ons geen informatie verstrekken en indien zijn dit toch zouden doen, zouden wij de verwerking van hun persoonsgegevens staken zodra wij hierover geïnformeerd worden. Auriseo kan niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie van minderjarigen worden ingevoerd tijdens de inschrijving, in overtreding van deze bepalingen.

11. Hoe kunt u contact opnemen met auriseo voor vragen over het privacybeschermingsbeleid ?

Auriseo hecht veel belang aan de mening van de bezoekers van de site over de diensten en het beleid met betrekking tot privacy. Als u een vraag, een verzoek of klacht heeft die verband houdt met deze garantie voor bescherming van de privacy kunt u contact met ons opnemen via de rubriek 'Contact met ons opnemen' op de Site.

U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen:

- e-mail aan het adres: privacy@sonova.com, of
- schrijver gericht aan: AURISEO, 8 passage des deux soeurs, F-75009 Parijs

12. Toepassing van dit Privacybeleid

Auriseo behoudt zich het recht voor om dit beleid te updaten volgens de ontwikkeling van de juridische, technische of commerciële situatie. In dit geval verplicht Auriseo zich om de nieuwe versie op de Site te publiceren. Auriseo zal zijn Gebruikers ook zo spoedig mogelijk per e-mail informeren over de wijziging indien het een belangrijke wijziging voor de verwerking van uw gegevens betreft. Als de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van de nieuwe versie van het beleid, heeft hij de mogelijkheid om zijn account te sluiten of zijn rechten uit te oefenen uit hoofde van artikel 8.
De Gebruiker die geen account heeft, zal via een waarschuwing op de startpagina van de Site geïnformeerd worden.

Zie de Wereldwijd Privacybeleid Sonova