1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.audilo.com en de diensten die op de website worden aangeboden (de 'Site'). De toegang tot en het gebruik van de Site en deze diensten houden nadrukkelijke en onvoorwaardelijke acceptatie in van deze Voorwaarden. Door de Site te openen en te gebruiken, wordt u geacht deze Voorwaarden te hebben begrepen en geaccepteerd en verplicht u zich deze te respecteren. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, moet u de Site niet gebruiken.

De Site is eigendom van en wordt gebruikt door de onderneming Auriseo ('Auriseo', 'wij', 'ons/onze'), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 62.658,90, ingeschreven bij de kamer van koophandel van Cahors onder nummer 508.151.511, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 1134 Chemin du Bartassec F-46000 Cahors.
Auriseo handelt onder de handelsnaam 'Audilo'.
De hoofdredacteur van de Site is de heer Stéphan ROSAT.
De host van de site is de onderneming OVH.

2. Toegang en gebruik van de Site en de diensten

Auriseo heeft alleen de verplichting om alle mogelijke middelen in te zetten om de continuïteit van de dienst te garanderen. Behalve indien anders aangegeven is de Site 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Auriseo kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor uitzonderlijke omstandigheden, zoals maar niet beperkt tot overmacht of door schuld van een derde of technische schade in verband met programma's, materiaal, software of internet.

Auriseo behoudt zich het recht voor om de dienst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te wijzigen of annuleren zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid ten aanzien van u ontstaat.

3. Niet toegestane activiteiten

Het is u verboden om:
 • De Site of de inhoud ervan voor commerciële doeleinden te gebruiken;
 • De inhoud of informatie op deze Site te gebruiken, bewaken of kopiëren met behulp van een robot, een spin, een scraper of elk ander automatisch of handmatig middel, voor welk doeleinde dan ook, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • De beperkingen van de uitsluitingsbestanden van robots op de Site te overtreden of de maatregelen voor verhindering of beperking van toegang tot de Site te omzeilen;
 • Maatregelen te nemen die onze infrastructuren overmatig zouden (kunnen) belasten, geheel naar ons goeddunken;
 • Een zichtbare link naar de site aan te maken, om welke reden dan ook, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • Een gedeelte van de Site (in een kader) weergeven of opnemen in een andere site, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming; of
 • Trachten een door Auriseo in verband met de Site of de diensten gebruikt softwareprogramma te wijzigen, vertalen, aanpassen, herzien, decompileren of reverse engineeren.

4. Een klantaccount aanmaken

Om te profiteren van de diensten die op deze Site worden aangeboden, moet u eerst een account aanmaken. U verplicht zich om alle informatie die u gevraagd wordt nauwkeurig en volledig te verstrekken en deze in voorkomende gevallen regelmatig te updaten. U verplicht zich bovendien om de rechten van derden niet te overtreden via de Site.

Als u uw account aanmaakt of informatie aan uw account toevoegt, verklaart u de rechtmatige eigenaar te zijn van de verstrekte informatie of toestemming te hebben om deze openbaar te maken, en competent te zijn om deze Voorwaarden te accepteren.

Bij overtreding van deze bepalingen kan Auriseo uw toegang tot de Site en de door Auriseo aangeboden producten en diensten onderbreken of opzeggen.

5. Gepubliceerde bijdragen en inhoud

Wij lezen uw opmerkingen aandachtig. U kunt op de Site opmerkingen over onze producten of andere inhoud, meningen, opmerkingen, berichten, materiaal of elementen publiceren op de discussiefora, plakborden, evaluatiediensten en andere vormen van communicatie die op de Site beschikbaar zijn ('Bijdragen') Auriseo herziet of controleert de bijdragen van gebruikers die op de Site worden gepubliceerd of verspreid niet en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de berichten van gebruikers.  U bent dus alleen aansprakelijk voor uw bijdragen aan deze Site.
Bovendien verplicht u zich om geen van de volgende berichten, teksten, geluiden, grafieken, code, gegevens, informatie, muziek, foto's, bestanden of andere elementen ('Inhoud') te publiceren, downloaden, verspreiden, op te slaan, te maken of verzenden via deze Site:
 1. Elke valse, illegale, misleidende, beledigende, lasterlijke, obscene, pornografische, indecente, aanstootgevende, suggestieve, intimiderende of aanzettend tot treiteren van een derde, bedreigende, de privacyrechten of publicatierechten overtredende, onrechtmatige, opruiende, frauduleuze of laakbare inhoud;
 2. Elke duidelijk beledigende inhoud ten aanzien van internetgebruikers, zoals inhoud die aanzet tot racisme, fanatisme, haat of lichamelijke aanslagen op groepen of individuen;
 3. Elke Inhoud die een illegale activiteit of criminele overtreding vormt, aanmoedigt of aanwijzingen geeft over de manier waarop deze kunnen worden uitgevoerd, uw wettelijke aansprakelijkheid inroept of de rechten van derden in elk andere land ter wereld of het toepasselijke recht overtreedt;
 4. Elke inhoud die instructies geeft voor illegale activiteiten, zoals het maken of kopen van illegale wapens, aantasting van de privacy van een derde of het maken en leveren van computervirussen;
 5. Elke Inhoud die een patent, merk, productiegeheim, auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht overtreedt, waaronder Inhoud die illegaal en onbevoegd kopiëren van werken van derden aanmoedigt die beschermd zijn door het auteursrecht, bijvoorbeeld door gehackte computerprogramma's of links die naar dergelijke programma's leiden, te leveren, door informatie te verspreiden waardoor beschermingen tegen kopiëren van de fabrikant kunnen worden omzeild, of door gehackte muziek of links die naar gehackte muziek bestanden leiden, te leveren;
 6. Elke Inhoud die inbreuk maakt op de identiteit van een natuurlijke of rechtspersoon of opzettelijk uw relatie met een natuurlijke of rechtspersoon onjuist weergeeft;
 7. Elke reclame, mailing of spam, kettingbrief, politiek campagnebericht, promotie, wedstrijd, trekking of ongewenst contact;
 8. Elke Inhoud met commerciële en/of handelsactiviteiten, zonder onze voorafgaande schriftelijk toestemming, zoals wedstrijden, loterijen, reclame en pyramidestelsels;
 9. Elke informatie van vertrouwelijke aard, waaronder maar niet beperkt tot achternaam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, identificatienummers en creditcardnummers;
 10. Elke Inhoud of link die leidt naar Inhoud die, volgens Auriseo, (a) de voorgaande subonderdelen overtreedt, (b) laakbaar is, (c) het gebruik van de Site door anderen verhindert of (d) Auriseo, zijn partners of gebruikers kan blootstellen aan een risico of hun aansprakelijkheid in gevaar kan brengen.]

5. Wachtwoord en veiligheid

Voor toegang tot bepaalde producten en diensten op deze Site moet een wachtwoord gekozen worden. Als u dit doet, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, uw accountgegevens en het afmelden van uw account na elke sessie.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die met uw wachtwoord of op uw account plaatsvinden.

U stemt ermee in om Auriseo onmiddellijk te informeren over elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of uw account of ander veiligheidsprobleem. Auriseo is niet aansprakelijk voor verliezen of schade voortkomend uit het niet respecteren van deze bepalingen.

6. Minderjarigen

Inschrijving op de Site is voorbehouden aan personen van 16 jaar en ouder. Dientengevolge, als u jonger bent dan 16, moet u toestemming vragen aan uw ouders of verantwoordelijken voordat u ons inlichtingen verstrekt via de Site. Auriseo kan niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie van minderjarigen wordt ingevoerd tijdens de inschrijving op of het gebruik van de Site, in overtreding van deze bepalingen.

7. Externe sites en links

Websites of webpagina's waarmee deze Site verbonden is, worden uitsluitend ter informatie verstrekt en worden niet door Auriseo gecontroleerd. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van deze websites of webpagina's en eveneens voor elk verlies of elke boete voortkomend uit uw gebruik van de links of het vertrouwen in de inhoud van alle externe websites waarmee de Site verbonden is. Auriseo accepteert geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die naar deze Site leiden of in deze Site zijn omvat.

U mag deze Site niet in een kader invoegen of deze Site via een link of een deep link verbinden met en andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u deze Site in een kader wilt opnemen of een (deep) link wilt plaatsen naar onze Site, kunt u contact opnemen met contact@audilo.com.

8. Veiligheid van de Site

Auriseo past passende maatregelen toe om de veiligheid van deze Site te garanderen, en onder andere om de Site te beschermen tegen computervirussen, wormen en Trojaanse paarden. Auriseo garandeert niet dat de Site geen computervirus, worm of Trojaans paard bevat en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot schade die zou kunnen voortkomen uit de overdracht van computervirussen, wormen of Trojaanse paarden via de Site of de bestanden die u van de Site kunt downloaden.

9. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de Site en de auteursrechten met betrekking tot alle documenten die op de Site zijn opgeslagen, weergegeven en toegankelijk zijn, met inbegrip van merken, logo's, teksten, presentaties, illustraties, foto's en HTML-codes, zijn eigendom van Auriseo of kunnen wettelijk gebruikt worden door Auriseo. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag informatie van de Site downloaden, afdrukken, tijdelijk opslaan, ophalen en weergeven op een computerscherm, afzonderlijk pagina's op papier afdrukken (maar niet fotokopiëren) en deze pagina's in elektronische vorm opslaan op een harde schijf (maar niet op een server of een ander met het netwerk verbonden opslagmiddel), voor persoonlijk gebruik of intern gebruik binnen uw organisatie.

U mag geen informatie van de Site of een deel hiervan aanpassen of wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, verspreiden of op een andere manier aan derden overdragen voor commerciële doeleinden (behalve indien u hiervoor nadrukkelijke toestemming heeft).

10. Bescherming van persoonsgegevens

Tijdens uw gebruik van de Site kunnen wij bepaalde informatie over u verzamelen waardoor u geïdentificeerd kunt worden als individu (de 'Persoonsgegevens') zoals uw aanhef, naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres, verbindingsgegevens en navigatiegegevens om u te laten profiteren van de specifieke producten en diensten die wij aanbieden. Wij zullen deze Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om u de gevraagde producten of diensten te leveren, of voor andere doeleinden zoals genoemd in ons Privacybeleid. Voor meer informatie over het gebruik dat Auriseo maakt van uw Persoonsgegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen dat u hier vindt 

11. Cookies

Deze Site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere opvolgingstechnologieën kunt u ons Beleid met betrekking tot cookies raadplegen: [Insérer le lien vers la politique en matière de cookies]

12. Beleid voor melding en verwijderen van illegale inhoud

De Site hanteert het principe van 'melding en verwijdering'. Indien u een klacht indient of bezwaar maakt tegen elementen of inhoud op de Site, of als u van mening bent dat elementen op de Site in overtreding zijn met de auteursrechten, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via de rubriek 'Contact met ons opnemen'. Na deze procedure zullen wij indien mogelijk trachten om de illegale inhoud zo spoedig mogelijk te verwijderen. Auriseo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande waarschuwing en om welke reden dan ook elk door de gebruikers verzonden bericht en/of inhoud van de Site te verwijderen.

13. Deelbaarheid

Als deze Voorwaarden of een deel hiervan als illegaal, ongeldig of op een andere manier niet toepasbaar beschouwd zouden worden, zullen deze voor zover zij illegaal, ongeldig of niet toepasbaar zijn, als onafhankelijk van deze Voorwaarden beschouwd moeten worden en zullen verwijderd worden. De resterende Voorwaarden blijven ongewijzigd, volledig van toepassing, behouden hun volledige effect en blijven verplicht en uitvoerbaar.

14. Vrijstelling van aansprakelijkheid

Als gebruiker erkent u dat u deze Site gebruikt op uw eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid.

De Site en alle documenten en informatie die op de Site beschikbaar zijn, worden 'as is' verstrekt. Auriseo garandeert geenszins de juistheid, betrouwbaarheid, pertinentie, tijdigheid, volledigheid, prestatie of geschiktheid voor een specifiek gebruik van de Site en alle documenten en informatie op de site. U bent verantwoordelijk voor de controle of de Site geschikt is voor uw doeleinden. Door Auriseo of uit naam van Auriseo wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor fouten, omissies of andere onjuiste documenten of informatie op de Site. Bovendien garandeert Auriseo niet dat de Site of andere documenten of informatie ononderbroken en foutloos zullen zijn of dat alle fouten gecorrigeerd zullen worden. 

Hoewel Auriseo zich ervan verzekert dat de op de Site gepresenteerd informatie correct en bijgewerkt is, kan Auriseo niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade voortkomend uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de Site. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid uit voor verliezen die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten of beperkt uit hoofde van de toepasselijke wet.

Auriseo, zijn werknemers en leiders kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
 • Verliezen waaronder indirecte verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of winst, activiteit, kansen enz.;
 • Schade voortkomend uit het verlies van gebruik, van gegevens of winst, contractueel, delictueel of anderszins, voortkomend uit of in verband met het gebruik van of de informatie weergegeven op deze Site;
 • Storing, onderbreking van de toegang, onjuist gebruik of onjuiste configuratie van uw computer of andere computer- of telefoonapparatuur die u gebruikt, of uw browser.
Auriseo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden waarover de onderneming geen controle heeft.

15. Gedownload bestand

Sommige informatiebestanden kunnen van de Site gedownload worden; Deze informatiebestanden zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en met name onderdeel 10, Intellectueel eigendom.

16. Toepasselijk recht en competente rechtbanken

Deze Voorwaarden worden geregeerd door het Franse recht en de exclusieve competentie van de rechtbanken van de stad Cahors.

17. Bijwerking van deze Voorwaarden

Auriseo behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) de Site, alle documenten en informatie die hierop beschikbaar is of deze Voorwaarden te allen tijde bij te werken volgens de ontwikkeling van de juridische, technische of commerciële situatie. In dit geval verplicht Auriseo zich om de nieuwe versie op de Site te publiceren. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt. Auriseo zal zijn gebruikers ook zo spoedig mogelijk per e-mail informeren over de wijziging indien het een belangrijke wijziging voor de verwerking van uw gegevens betreft. Door de Site te blijven gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn door de bijgewerkte Voorwaarden. Als u het niet eens bent met de bijgewerkte Voorwaarden, moet u de Site niet blijven gebruiken na de datum waarop de wijzigingen in werking treden.

18. Contact

Als u een vraag, een verzoek of klacht heeft die verband houdt met deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de rubriek 'Contact met ons opnemen' op de Site.  

U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan het adres contact@audilo.com, of per post aan: AURISEO, 8 passage des deux sœurs, F-75009 Parijs.